เราคือใคร
Adam's Love คือ โครงการรณรงค์ด้านการสื่อสาร และโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความตระหนักถึงการป้องกัน การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และรณรงค์การตรวจเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ในกลุ่มชายรักชายในประเทศไทย และระดับภูมิภาค ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ  และการให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี เว็บไซต์ adamslove.org คือ เว็บไซต์ชายรักชายอย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย และถือเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านเอชไอวีที่ครบครัน และมีข้อมูลบันเทิง ปกิณกะ มีการให้ความรู้จากผู้รู้ด้านต่างๆ และมีห้องให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับกลุ่มชายรักชายไทย และทั่วโลก