ทีมงานอดัมส์เลิฟ

จัดทำโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
โครงการโดย เพอร์เพิล เฮซ เอเชีย

ผู้ก่อตั้ง
 • นายทารันทีป อนันท์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  ผู้ร่วมก่อตั้งอดัมส์เลิฟ
  ผู้ก่อตั้ง TemanTeman.org และโครงการไอ (www.ifortgwomen.org)
   
 • แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์
  หัวหน้าทีมป้องกัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  หัวหน้า SEARCH 
   
 • น.ส. ฉัตรติยา นิตย์ผลประเสริฐ
  เพอร์เพิล เฮซ เอเชีย
ที่ปรึกษาโครงการ 
 • ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค 
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
   
 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินตนาถ อนันต์วรณิชย์
  รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
  รองผู้อำนวยการ SEARCH 

ภายถ่ายแฟชั่น โดย

 • คุณหฤหรรษ์ แอร์รี่ นพวรรณ
 • คุณณัฐ ประกอบสันติสุข
 • คุณธนพล แก้วพริ้ง
อดัมส์เลิฟคอนเซ็ป รูปแบบ ทิศทางการออกแบบ เนื้อหา วิดีทัศน์ทั้งหมด และการดำเนินงาน จัดทำโดย
ให้คำปรึกษาด้านเนื้อหาและอดัมส์เลิฟเว็บบอร์ด
 • คุณเกรกอรี่ คาร์ล
 • คุณศศิวรรณ ศรีขาว