ขอขอบคุณ


ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ที่ได้ให้ความช่วยเหลือจนเว็บไซต์และโครงการอดัมส์เลิฟเกิดขึ้นได้ด้วยดี
 • ท่านแผน วรรณเมธี
 • ศาสตราจารย์ ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
 • ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
 • รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินตนาถ อนันต์วรณิชย์
 • แพทย์หญิงนิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์
 • คุณมีชัย วีระไวทยะ
 • นายแพทย์ต่อศักดิ์ ปุณณุปูรต
 • คุณมารุต สาโรวาท
 • คุณเกรกอรี่ คาร์ล
 • คุณฮาน เนฟเก้นส์ และอาร์ตเอดส์
 • แพทย์หญิง แอนเน็ต ซอห์น
 • คุณวิจิตรา ประดับแก้ว
 • คุณสุมิตรา เตชะพะโลกุล
 • คุณธารันดีป สิงห์ อานันท์
 • คุณธเนศว์ กาญธีรานนท์
 • แพทย์หญิง รัศมี รามาอุตรสิงห์
 • นายแพทย์ เจมส์ เฟลทเชอร์
 • คุณจักร บุญประสงค์
 • คุณอภิวัฒน์ กวางแก้ว
 • คุณนิกร อาทิตย์
 • คุณพัฒน์ชลี สุทธะพินทุ
 • คุณจิราวุฒิ กีรติกองสกุล
 • คุณไพเราะ ไพรหิรัญกิจ
 • คุณสุภาภรณ์ เพ็งนนยาง
 • สุกานดา สุธรรมกิตติวุฒิ
 • คุณสมชาติ ทาแกง
 • พี่ๆ สมาชิกชมรมเพื่อนวันพุธ
 • คุณกัลยภรณ์ พันธวงศ์
 • คุณเกษดาว นันทพิศาล
 • คุณจีรกานต์ จันทร์หอม
 • คุณอดิศักดิ์ จำรัสรักษ์
 • คุณอรวรรณ พานิชชอบ
 • คุณดวงมณี สีดำ
 • คุณสุวิมล เดชอาคม
 • คุณณัฐ ประกอบสันติสุข
 • คุณธวัชชัย ดีพัฒนา
 • คุณธนพล แก้วพริ้ง
 • คุณหฤหรรษ์ แอร์รี่ นพวรรณ
 • บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด
 • นิตยสารแอททิจูด (Attitude)
 • amfAR, The Foundation for AIDS Research
 • TREAT Asia
 • กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
 • องค์การเภสัชกรรม
 • ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • องค์กรบางกอกเรนโบว์
 • สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
 • เดอะ พอส โฮมเซ็นเตอร์