Songkran Festivities


พิธีรดน้ำสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554
โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค และศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม