การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคตับ”

ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ (HIV-NAT) ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย สนับสนุนให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและรับรู้ข้อมูล สถานการณ์ หรือความก้าวหน้าใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับโรคอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากการจัดประชุมวิชาการประจำปีนานาชาติด้านโรคเอดส์ (Bangkok International Symposium on HIV Medicine) ที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชีย ในเดือนมกราคมของทุกปี

     นอกจากนี้ HIV-NAT ยังได้จัดชุดการอบรมเชิงลึก (HIV-NAT Symposium Series) ขึ้นอีกปีละ 2 ครั้ง เพื่อเจาะลึกในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้กับ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยที่ทำงานด้านการดูแลรักษาโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การอบรมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 2 วันและเจาะประเด็นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับชุดการอบรมครั้งที่ 2 ของปี 2554 จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคตับ” (HIV and Hepatic Diseases) ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมดำรงแพทยาคุณ (312/1) อาคารอปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และในปี 2555 นั้น จะจัดการอบรมในเรื่อง “Long Term Care Management” ท่านสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เวปไซต์ http://www.hivnat.org/symposium/ss1102/index.php
โปรแกรมการอบรม

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2554
07:15 - 08:15 ลงทะเบียน และทำแบบทดสอบ (Pre test)
08:15 - 08:30 พิธีเปิดการอบรม
ศ. กิตติคุณ นพ. ประพันธ์ ภานุภาค
08:30 - 09:15 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี: ธรรมชาติของการเกิดโรค และการวินิจฉัย
รศ.นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
09:15 - 10:00 นำเสนอกรณีศึกษา: การแปลผลการตรวจไวรัสตับอักเสบบีด้วยวิธี Serology (e-Vote)
รศ.นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
10:10 - 10:45 การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี
พญ. อัญชลี อวิหิงสานนท์
10:45 - 11:00 พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 - 12:00 นำเสนอกรณีศึกษา: การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี; เมื่อไหร่ควรเริ่มรักษาและควรเริ่มด้วยยาสูตรใด
พญ. อัญชลี อวิหิงสานนท์
รศ.นพ. พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
12:10 - 13:30 ประเมินผลการอบรม (e-Vote)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 14:30 การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี: ธรรมชาติของการเกิดโรคการวินิจฉัยและการดูแลรักษา
รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
14:30 - 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 - 16:00 อภิปรายและนำเสนอกรณีศึกษา โดย:
รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี
ผศ.พญ. จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
นพ. บุญชัย โควาดิสัยบูรณะ
พญ. อัญชลี อวิหิงสานนท์
16:00 - 16:30 ทำแบบทดสอบ (Post test) และประเมินผลการอบรม


วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2554
08:30 - 8:45 ลงทะเบียน และ ทำแบบทดสอบ (Pre test)
8:45 - 9:45 สาเหตุของการเกิดโรคตับที่พบได้บ่อยในผู้ติดเชื้อเอชไอวี- การใช้ยาต้านไวรัส, ภาวะแทรกซ้อนรุนแรง (Non cirrhotic portal HT)
นพ. บุญชัย โควาดิสัยบูรณะ
9:45 - 10:45 สาเหตุของการเกิดโรคตับที่พบได้บ่อยในผู้ไม่ติดเชื้อเอชไอวี- ผู้ติดสุรา, ภาวะไขมันคั่งสะสมในตับ, ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
รศ.นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
10:45 - 11:00 พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 - 12:00 นำเสนอกรณีศึกษา: การแปลผลการตรวจและการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีค่าการทำงานของตับผิดปกติ
ผศ.พญ. จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
รศ.นพ. สมบัติ ตรีประเสริฐสุข (e-Vote)
12:00 - 13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 14:30 การรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับตับ, ตับแข็งและมะเร็งตับ
ผศ.นพ. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
14:30 - 14:45 ประเมินผลการอบรม (e-Vote)
พักรับประทานอาหารว่าง
14:45- 16:00 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ กรณีศึกษาโรคตับในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผศ.นพ. ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์
ผศ.พญ. จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
นพ. บุญชัย โควาดิสัยบูรณะ
พญ. อัญชลี อวิหิงสานนท์
16:00 - 16:30 ทำแบบทดสอบ (Post test), ประเมินผลและปิดการสัมมนา

* โปรแกรมการอบรมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* การอบรมในครั้งนี้สามารถเก็บหน่วยสะสมคะแนน CME, CPE, CCNE ได้
* เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป