ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับโล่รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับโล่รางวัลองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2554

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบรางวัลเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดพิธีมอบรางวัลแด่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2554 เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2554 ณ ห้องเสวนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ