NEW!! ครั้งแรก! กับสารคดีเรื่องราวผู้มีเชื้อเอชไอวี จากอดัมส์เลิฟอดัมส์เลิฟ ภูมิใจเสนอ เรื่องจริงจากชายผู้มีชีิวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวีมา 12 ปี และยืนหยัดได้ด้วยทัศนคติเชิงบวก สารคดีและบทสัมภาษณ์นี้ เราจัดทำขึ้นเฉพาะเพื่ออดัมส์เลิฟเท่านั้น ไม่บ่อยนักที่เราจะมีโอกาส ได้ฟังเรื่องราวและรับรู้คุณค่าของตัวเองและเพื่อนมนุษย์ วิดีโอนี้จัดทำที่ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องเอชไอวี การป้องกัน ลดการตีตรา และส่งเสริมการอยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวีในสังคม โดยโครงการอดัมส์เลิฟ ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย (ขอขอบคุณ TREAT Asia/amfAR มูลนิธิเพื่อการวิจัยด้านโรคเอดส์ ผู้สนับสนุน)
และหากคุณอยากแบ่งปันเรื่องราว การต่อสู้กับเอชไอวี ไม่ว่าจะอยู่กับเชื้อเอชไอวี หรือได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และใช้ทัศนคติ หรือมุมมองด้านบวก คุณสามารถส่งอีเมล์มาหาเราได้ที่ info@adamslove.org มาร่วมกันทำให้สังคมเพิ่มความเข้าใจและความตระหนัก ตลอดจน ลดการตีตราผู้มีเชื้อไปกับเรานะครับ

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โทษจากยาเสพติด คลิกที่นี่