AIDS2012 โดยศาสตราจารย์ นพ ประพันธ์ ภานุภาค

สืบเนื่องจาก การประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 19 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2555 ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเนื้อหา สถานการณ์ และประเด็นมากมายเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยเราได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เขียนบทความว่าด้วยประเด็นต่างๆ ณ เอดส์ 2012 

อยากให้คนไทยที่โชคดี ได้อ่านกัน และรับความรู้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านโรคเอดส์ไปถึงไหน อะไรที่เราแก้ได้ อะไรที่ยังเป็นปัญหา และการผลักดันในอนาคต 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาคเป็นอย่างสูง