ทำไมเราต้องตรวจเอชไอวีเสียแต่เนิ่นๆ โครงการวิจัย SEARCH 010/RV 254

เรียนรู้ข้อดีของการตรวจเอชไอวีเสียแต่เนิ่นๆ และรับการรักษาทันที โดยรศ. พญ จินตนาถ อนันต์วรณิชย์ อธิบายถึงโครงการ SEARCH 010 ที่ตรวจหาเชื้อเอชไอวีเฉียบพลันและรับการรักษาทันที
ความคาดหวังของคนไข้ในโครงการวิจัย SEARCH 010/RV254