ประกาศ จากโครงการ SEARCH 010 ข้อเท็จจริงที่ต้องรู้

สำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่อยู่ในโครงการ SEARCH 010

ข้อเท็จจริงที่ควรทราบสำหรับผู้ที่อยู่ในโครงการ SEARCH 010 หรือผู้ที่ไปเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อเอชไอ­วี หรือผู้ที่มีเชื้อเอชไอวี โดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจินตนาถ อนันต์วรณิชย์