สาสน์จากผู้อำนวยการ


สาส์นจากศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย


ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์  ภานุภาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย