ทำไมต้องมี Adam's Loveก็เพราะว่า เอดส์ ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยและโลกของเรา แต่เราสามารถป้องกันได้ ที่ผ่านมา ความพยายามและการรณรงค์ด้านนี้ มีอย่างต่อเนื่อง ทว่า ก็ยังไม่เพียงพอที่จะลบภาพน่ากลัวของเอชไอวี หรือกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง รวมถึง ต้องสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวี

เพราะเราเชื่อว่า แคมเปญทางการสื่อสาร จะช่วยเปิดช่องทางที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชายรักชาย  สร้างภาพลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับทางสังคมตลอดจน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และนำเสนอวิธีดำเนินชีวิตอย่างชาญฉลาดให้แก่กลุ่มชายรักชายและประชาชนในเมืองไทย เพื่อที่เราจะได้ส่งต่อความรักที่แท้ ด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์