สนับสนุนคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่

ทางคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ ได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิค  และการดำเนินงานที่มีมาตรฐานการให้บริการด้านการตรวจหาเชื้อเอชไอวีจากภายในหน่วยงานระดับนานาชาติ มาโดยตลอด แต่เนื่องหน่วยงานยังไม่มีการได้รับสนับสนุนในเชิงงบประมาณจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเลย โครงการต้องอาศัยเงินทุนหมุนเวียนคลีนิคนิรนาม ซึ่งทำให้ไม่สามารถขยายงานได้เต็มความสามารถ หรือสามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เต็มที่ คณะทำงานของคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาช่วยสนับสนุนโครงการดังกล่าว  เพื่อจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
หากท่านใด ๆ มีความประสงค์จะช่วยเหลือคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ในด้านต่างๆ อาทิ การเงิน และอาสาสมัคร

ติดต่อเราได้ที่นี่ คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
โทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-930-9393 หรือ  080-2630033
โทรศัพท์: 02-256-4107-09 ต่อ 411 และ 412
โทรสาร: 02-252-8996
E-mail: thaneth@trcarc.org