มาทำความรู้จักคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่กัน โดยแพทย์หญิง นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์

‪การดูแลตัวเองสำหรับผู้มีเชื้อเอชไอวี / Treatment and Care for HIV infected people‬

อาการของการติดเชื้อเอชไอวี โดย ดร.จินตนาถ อนันต์วรณิชย์

ความเสี่ยงของการติดเชื้อเอชไอวี ในชายรักชาย โดย ดร.จินตนาถ อนันต์วรณิชย์, ดร.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ และ ดร.ต่อศักดิ์ ปุณณุปูรต

  การตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยวิธี "แนท" ตรวจได้เลย หลังเสี่ยงมาเพียง 5 วัน


‪ควรบอกใครไหมหากมีเชื้อเอชไอวี โดยคุณอภิวัฒน์ กวางแก้ว Telling Others‬ about your HIV+ status

ความคิดเห็นของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ประพันธ์ ภานุภาค (ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย) เกี่ยวกับ ประเด็นของการตีตราผู้มีเชื้อเอชไอวีในสังคม